อาทิตย์, มกราคม 21, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ประชามติออนไลน์ พิษณุโลก :: ข่าวสังคม ::

อบจ.บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

 
อบจ.พิษณุโลก รับมอบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายจาก อปท.ทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
 

 

 
    เมื่อวันที่ 30 ส.ค.60   ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว (อาคารบึงราชนก) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
 
    ทั้งนี้เพื่อดำเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และนำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายของท้องถิ่นในจังหวัดไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) โครงการ “จังหวัดสะอาด”และเพื่อส่งมอบขยะอันตรายที่จัดเก็บได้จากจุดรวบรวมของอันตรายของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ โดยในการสัมมนาครั้งนี้มีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 241 คน เข้าร่วมโครงการ    
 
     ต่อจากนั้นมีพิธีส่งมอบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลกให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการรับมอบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย จำนวนทั้งสิ้น 5,338 กิโลกรัม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป นอกจากนี้ภายในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษ “นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และบรรยาย “สถานการณ์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายของจังหวัดพิษณุโลก” โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัดพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
 

อบจ.ส่งมอบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ชาวบ้าน 2 ตำบล ในอำเภอนครไทย ใช้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

 

 

     นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย นายสมพร ทัดแพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังพิษณุโลก และนางชุตินันท์ เครือสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยออมสินใต้ หมู่ 12 ตำบลบ่อโพธิ์ เชื่อมต่อกับตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งมอบให้แก่ชาวตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น โดยมี นายเทียมตา พรมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

ภายในพิธีมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในตำบลบ่อโพธิ์ ร่วมพิธีเปิดและมอบสะพานจำนวนมาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำหรับสะพานข้ามลำน้ำออมสิงห์ใต้ เดิมเป็นสะพานไม้ที่สร้างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ท่อนไม้ (ต้นไม้ทั้งต้น) วางพาดลำน้ำออมสิงห์ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้ราษฎรและยานพาหนะข้ามไปมาเพื่อขนส่งผลผลติทางการเกษตรมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20ปี ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมมาก สัญจรไปมายากลำบาก โดยมีราษฎรของตำบลบ่อโพธิ์สัญจรผ่านเป็นประจำ 6 หมู่บ้าน

นอกจากนั้นยังมีราษฎรตำบลเนินเพิ่มและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางในการประกอบอาชีพ จนทำให้สะพานดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลาระยะเวลานานหลายสิบปีและสะพานเกิดความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์มีงบประมาณจำกัด จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว

นายมนต์ชัย เปิดเผยต่อไปอีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อโพธิ์ และจังหวัดพิษณุโลก พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างจริงจริง จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายออมสิงห์ใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ขนาดการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร งบประมาณการก่อสร้าง 2,994,000 บาท เพื่อต้องการให้ราษฎรใช้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของราษฎรให้ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อลดต้นทุนการผลิตในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรทั้ง 2 ตำบล ขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในครั้งนี้ที่ใช้เวลารอคอยมายาวนานเกือบ 20 ปี พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบสะพานดังกล่าวให้แก่ชาวตำบลบ่อโพธิ์เพื่อไว้ใช้ประโยชน์และให้ช่วยกันดูแลรักษาสะพานดังกล่าว

 

กองทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถช่วยเหลือน้ำท่วม

แม่ทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของอุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.60 ที่บริเวณลานสโมสรบันเทิงทัพ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานปล่อยขบวนรถนำสิ่งของอุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากเกิดอุทกภัยขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดโครงการ “รวมน้ำใจชาวเหนือเพื่อพี่น้องชาวอีสาน” โดยมีพี่น้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเสื้อผ้า เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยจัดรถจำนวน 2 คันรถ บรรทุกออกจากกองทัพภาคที่ 3 นำสิ่งของอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม ส่ง ณ มณฑลทหารบกที่ 29จังหวัดทหารบกสกลนคร ค่ายกฤษณสีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นแบ่งบรรจุถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไป ในส่วนของเงินสดที่มีผู้บริจาค กองทัพภาคที่ 3 ได้นำส่งเข้า กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

   

มูลนิธิประสาทบุญสถานจัดพิธีเทกระจาด แจกทาน ประจำปี 2560

มูลนิธิประสาทบุญสถานจัดงานเทกระจาดแจกทานแก่ผู้ยากไร้กว่า2พันคน

 

 

 

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่มูลนิธิประสาทบุญสถาน ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  นางมนสินีย์ วัฒนกุลชัย ประธานมูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก ร่วมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัคร จัดงานพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน ประจำปี 2560 ซึ่งถือเป็นงานประจำปีของทางมูลนิธิฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนต่างเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมประกอบพิธีไหว้ป้ายวิญญาณบรรพชนเทวกุล และนำอาหารหวานคาวมาไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ โดยมีความเชื่อกันว่าเมื่อเข้าสู่เทศกาลเดือน 7ของจีน ประตูนรกทุกบานจะเปิดออก ให้เหล่าสรรพวิญญาณต่างๆ ได้ขึ้นมาสู่แดนมนุษย์เพื่อรับส่วนบุญกุศล

นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านและผู้ยากไร้จากทุกพื้นที่ใน จ.พิษณุโลก ที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาร่วมในพิธีทิ้งกระจาดกว่า 2,000คน เพื่อมารอรับเครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง ผ้าห่ม ฯลฯ  ซึ่งทางมูลนิธิฯได้จัดเป็นชุดเพื่อมอบให้คนที่มารอรับของแจก พร้อมทั้งมีอาหาร-น้ำดื่มไว้คอยบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆ พร้อมกับนำมาร่วมกับทางมูลนิธิฯ แจกจ่ายสิ่งของต่างๆ ซึ่งถือว่าได้บุญกุศลอย่างมหาศาลอีกด้วย

 

 

 

ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมเครือข่ายป่าชุมชน จ.พิษณุโลก และทหารจากบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  นำผลงานวิจัยที่จานใบไม้  ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มาผลิตเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีฯ

 

 

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยพลตรีภานุวัฒน์ เหนียวแน่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39 นายจิตรพล(จิต-ระ-พล) ไทยภักดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้ร่วมกันเชิญชวนประชาชนจัดทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ส่งมอบให้กับทางสำนักพระราชวัง เพื่อนำไปใส่อาหาร แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โดยหลังจาก รศ.ดร.สมร หิรัญประดิษฐกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาและวิจัยใบทองกวาง เป็นภาชนะใส่อาหาร โดยเฉพาะจาน และ ถ้วย เพื่อเป็นการลดการใช้โฟมใส่อาหาร หรือ ถ้วยกระดาษ ลดภาวะโลกร้อน และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  พร้อมทั้งมีการพัฒนาเครื่องทำจานใบไม้ มาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถใส่อาหารทั้งร้อน และประเภทไขมันต่างๆ ได้  ทำให้ทางจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมเครือข่ายป่าชุมชน จ.พิษณุโลก และทหารจากบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จะได้นำผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์มาใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในเดือนตุลาคมนี้  ด้วยการผลิตจานและถ้วยจากใบทองกวาว จำนวน 9,101 ใบ เพื่อนำไปใส่อาหาร แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี

นายจิตรพล(จิต-ระ-พล) ไทยภักดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กล่าวเชิญชวนประชาชนทั่วไปเก็บใบทองกวาว มาร่วมผลิตเป็นจานใบไม้ แทนการใช้โฟม โดยเบื้องต้นได้ประสานกับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 210 หมู่บ้าน ได้ร่วมใจเก็บใบทองกวาว เพื่อให้ทหารในมณฑลทหารบกที่ 39 ช่วยกันผลิต ซึ่งจะเริ่มการผลิตตั้งแต่วันที่ 1 -30 กันยายน 2560 นี้และจะส่งมอบให้กับสำนักพระราชวัง ในวันที่ 6 ตุลาคม นี้

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL