อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

เทศบาลเตรียมปรับปรุงระบบประปาเน้นคุณภาพการผลิตและควบคุมน้ำสูญเสีย

เทศบาลนครพิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เทศบาลพบสื่อมวลชน โดยนำคณะสื่อมวลชน สังกัด วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ศึกษาดูงานระบบผลิตและควบคุมน้ำสูญเสีย ที่การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ 

 

 

 

          เทศบาลนครพิษณุโลก เตรียมปรับปรุงระบบประปาใหม่ทั้งหมด โดยเน้นเรื่องคุณภาพการผลิต และควบคุมน้ำสูญเสีย และเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ไปสู่ประชาชนมีความรวดเร็วและตรงตามข้อมูลที่ปรากฏ จึงจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เทศบาลพบสื่อมวลชน โดยนำคณะสื่อมวลชน สังกัด วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ศึกษาดูงานระบบผลิตและควบคุมน้ำสูญเสีย ที่การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่บริการด้านประปา ใกล้เคียงกับตัวเมืองพิษณุโลกมากที่สุด

          นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า ระบบประปาเทศบาลนครพิษณุโลก มีพื้นที่บริการอยู่ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก หรือเขตตัวเมืองด้านใน ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญและมีอาคารบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น การให้บริการด้านน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลก ประสบปัญหาในเรื่องความทั่วถึงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพิษณุโลกมีการเติบโต มีอาคารบ้านเรือน มีคอนโดมิเนียม เกิดขึ้นหลายแห่ง ในขณะที่กำลังการผลิตน้ำประปายังเท่าเดิม แม้ว่าเทศบาลนครพิษณุโลกจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อและโรงสูบน้ำดิบมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

          ที่สำคัญ จากระบบประปาที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้การซ่อมบำรุงรักษาทำได้ยากและมีน้ำสูญเสียจากท่อแตกท่อรั่วใต้ดิน ในจุดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ปริมาณและแรงดันน้ำที่ส่งไปตามท่อสู่บ้านเรือนประชาชน ไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดปัญหาน้ำไหลอ่อน น้ำมีความขุ่น และมักจะเกิดท่อแตกบ่อยครั้งมากขึ้นจากอายุการใช้งาน

          เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครพิษณุโลก จึงริเริ่มโครงการสำรวจและเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ซึ่งผลที่ได้เป็นดังนี้

 

• ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำประปา 3 แห่ง

1. สถานีจ่ายน้ำประปาฝ่ายผลิต (วัดโพธิญาณ)

2. สถานีจ่ายน้ำประปาย่อยวัดใหม่อภัยยาราม

3. สถานีจ่ายน้ำประปาย่อยหลังศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ

 

• อาคารโรงสูบจ่ายน้ำแรงสูง

• เครื่องสูบน้ำขนาด 500 ลบม./ชม. จำนวน 2 แห่ง

• ถังเก็บสำรองน้ำขนาด 2,000 ลบม. จำนวน 2 แห่ง

• ท่อเมนน้ำประปายาว 55,008 เมตร

     (ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 300 ล้านบาท)

 

 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

“โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและระบบท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลนครพิษณุโลก”

เมื่อวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2559

- ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาจากพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 โซน เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น รวม 1,070 คน

- ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงระบบประปาโดยการกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงในครั้งเดียว ร้อยละ 81.4  

- ประชาชนมีความเห็นว่าควรปรับปรุงระบบประปาโดยนำผลกำไรมาใช้ในการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละส่วน ร้อยละ 17.3

- มีประชาชนแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ร้อยละ 1.3

 

 และเพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนตรงตามข้อมูลที่ปรากฏ เทศบาลนครพิษณุโลก จึงจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เทศบาลพบสื่อมวลชน ขึ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560  ที่การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่บริการด้านประปา ใกล้เคียงกับตัวเมืองพิษณุโลกมากที่สุด นำโดย นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศบาลนครพิษณุโลก นำคณะสื่อมวลชน สังกัด วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ศึกษาดูงานระบบผลิตและควบคุมน้ำสูญเสีย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง จากนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการประปาฯ และนายปฎิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาเชียงใหม่ บรรยายสรุปพร้อมนำดูระบบการผลิต การจ่ายน้ำประปา และศูนย์ควบคุมน้ำสูญเสีย เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนต่อไป