อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

งานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง คึกคักหลายหมู่บ้าน

บรรยากาศปีใหม่ม้ง หลายหมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.ชาติตระการ และ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก คึกคัก

 

           นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561 ของอำเภอชาติตระการ-อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 อยู่ระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี ซึ่งประเพณีปีใหม่ม้งนี้เป็นวันพบปะกันหว่างกลุ่มญาติ และมีพิธีกรรมต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ทุกคนให้ความสำคัญ พร้อมทั้งขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโส นับเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมของตนเองและเผยแพร่ประเพณีปีใหม่ม้งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่

 

             โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่ม้งขึ้นดังนี้ จุดที่ 1 บ้านน้ำจวง หมู่ 13 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ , จุดที่ 2 บ้านขุนน้ำคับ หมู่ 12 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ, จุดที่ 3 บ้านร่มกล้า หมู่ 8 - บ้านสงบสุข หมู่ 15 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ , จุดที่ 4 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ 15 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย และจุดที่ 5 บ้านห้วยน้ำไซ หมู่ 15 -บ้านห้วยน้ำไซใต้ หมู่ 16 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน อุปกรณ์กีฬาและขนมให้แก่เด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งของในแต่ละหมู่บ้าน ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ  การโยนลูกช่วง, กีฬาพื้นบ้าน , การแสดงเต้นรำของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน, การแสดงบนเวที และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย