อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1

โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ฉ5 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

"ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ฉ5 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ต้องดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อให้หน่วยราชการ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานโครงการ และลักษณะรูปแบบที่จะดำเนินการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก"