อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นายก อบจ.พิษณุโลกพร้อมคณะ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ  

 

 

 

       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ นักการเมือง องค์กรตรวจสอบ และภาคเอกชนในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 200 คน

 

ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาประมวลผลเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิรูประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป สำหรับในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในครั้งนี้จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ และแสดงพลังการมีส่วนร่วม,แนวคิดของประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและกลไกลสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านการทุจริต, เป็นการยกระดับธรรมมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกลขับเคลื่อนร่วมกันเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริต การบริการภาครัฐ เป็นต้น