อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่วนกลาง

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

     นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เพื่อเป็นศูนย์ประสานกับกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร  กองแพทย์หลวง โรงพยาบาลเหล่าทัพ โรงพยาบาลสังกัด มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน  แพทยสภา มูลนิธิ และจิตอาสา ในการจัดหน่วยแพทย์ดูแลผู้ร่วมพระราชพิธีและประชาชน ทั้งบริเวณมณฑลพิธี 21 จุด ริ้วขบวน พระเมรุมาศจำลอง-ซุ้มดอกไม้จันทน์ 113 จุด เป็นจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง พร้อมรถพยาบาล ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย รวมทั้งประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของทุกจังหวัดตลอดงานพระราชพิธี

    ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการ (OC) ส่วนกลาง มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินเป็นเลขานุการ นอกจากนั้น นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สำหรับภารกิจของ OC ประกอบด้วย ภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์ (SAT) ภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ ภารกิจประสานงานและเลขานุการ ภารกิจสื่อสารความเสี่ยง ภารกิจปฏิบัติการ ภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง ภารกิจการเงินและงบประมาณ และเทคโนโลยีการสื่อสาร

   สำหรับการดำเนินงานภารกิจในพื้นที่ต่างจังหวัด จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการ (OC) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ รับผิดชอบการบริหารจัดการ  จัดทีมแพทย์ประจำจุดพระราชพิธี รถพยาบาล โรงพยาบาลรับ-ส่งต่อ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการอบรมจิตอาสาด้านการแพทย์ พร้อมให้การดูแลประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัด อยู่ประจำในพื้นที่ ช่วงระยะเวลางานพระราชพิธี ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560