จันทร์, มกราคม 16, 2017
   
Text Size

ค้นหาข่าว

อาจารย์นิสิต ม.นเรศวร ประท้วงต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

 

 

นิสิต ม.นเรศวร รวมพลกว่า 500คน ชูป้ายแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของรัฐบาล  เคลื่อนไหวต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมใน จ.พิษณุโลก ขณะที่ผู้บริหาร ม.นเรศวร ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหว อาจารย์ ม.นเรศวร วันนี้ จึงนำรถบัสของมหาวิทยาลัยมาปิดกั้นบริเวณป้ายมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เมื่อเวลา 16.30  น.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556   ผู้สื่อข่าวมีรายงานความว่า นิสิต ม.นเรศวร เคลื่อนไหวต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมใน จ.พิษณุโลก นำโดยนายจักร พันธ์ชูเพชร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรและกลุ่มประชาภิวัฒน์  ประกาศทางเครื่องขยายเสียงเชิญชวนอาจารย์ นิสิต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประท้วง โดยมีนิสิต คณะรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์  สถาปัตย์ แพทย์ วิศวะ ฯลฯ รวมพลกว่า 500คน ชูป้ายแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของรัฐบาล  ขณะที่ผู้บริหาร ม.นเรศวร ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหว อาจารย์ ม.นเรศวร วันนี้ จึงนำรถบัสของมหาวิทยาลัยมาปิดกั้นบริเวณป้ายมหาวิทยาลัยนเรศวร


นายจักร พันธ์ชูเพชร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า  ก่อนมานี้ได้รับเสียงโทรศัพท์ว่อาจารย์จักรกับอาจารย์2-3 คน คิดดีแล้วรึ ที่ไม่เห็นด้วยกับการออกพ.ร.บ.นิโทษกรรม แต่ตนไม่สนยืนยันขอออกค่าใช้จ่ายเครื่องเสียง ซื้อธงชาติ ด้วยเงินเดือนตัวเองเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนออกมาคัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม และจะล่ารายชื่อผู้ที่ไม่เห็นด้วย ขับเคลื่อนส่งไปยังสว.เพื่อให้คว่ำพ.ร.บ.ตัวนี้  ยืนยันไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง โดยยอมรับผิดชอบการดำเนินการ


"ถามว่า ถ้าผมจะเอาไฟไปเผามหาวิทยาลัยนเรศวร และถ้าผมมีอำนาจ ผมจะออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพื่อตัวเองได้ไหม !!!! ผมเป็นอาจารย์  ถามว่า จะสอนลูกศิษย์ได้อย่างไร ถ้าอยู่นิ่งเฉยพูดแต่เชิงวิชาการเท่านั้น อยากขอเชิญให้พ่อแม่ทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับ พรบ.นิรโทษกรรมออกมาแสดงพลังไปชุมนุมประท้วงวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองพิษณุโลก และวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 16.00 น. (วันพรุ่งนี้) จะเดินทางต่อไปศาลากลางพร้อมกับ แพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วย"

 

อย่างไรก็ตาม ด้าน  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เผยแพร่ข้อความกับสื่อมวลชน ระบุว่ามีความเห็นในการสร้างเสริมความปรองดอง ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงเข้มแข็งของประเทศชาติ จึงขอประกาศจุดยืน  เกี่ยวกับร่าง พรบ.นิรโทษกรรมดังนี้  1. การออกกฎหมายนิรโทษกรรมถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถกระทําได้เพื่อสร้างความสามัคคี และความมั่นคงให้กับประเทศ แต่การออก กฎหมายดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เจตนารมณ์และหลักการที่แท้จริงของกฎหมาย
กล่าวคือจะต้องเป็นการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนผู้ซึ่งกระทําความผิดอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองและความขัดแย้งทางการเมือง เท่านั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวรไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมาย หรือการร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาคลุมเครืออันอาจก่อให้เกิดการตีความที่คลอบคลุมไปถึงการนิรโทษกรรมการกระทําความผิดใดๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตคอรัปชั่น ไม่ว่าจะได้เกิดขึ้นในเวลาใด  เพราะการนิรโทษกรรมดังกล่าวถือเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้งของ ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ..... ขัดต่อหลัก ธรรมาภิบาลและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ 3 ในฐานะที่เป็น สถาบันการศึกษาหลักของประเทศมหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักและห่วงใยต่อความรู้สึกของทุกฝ่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยจะได้นําประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางออก  และแถลงเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการต่อไป อนึ่ง บุคลากรและนิสิตที่แสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ก่อนที่จะมีมติใดๆจากสภามหาวิทยาลัยขอให้ใช้สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย และถือเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลไม่ผูกพันมหาวิทยาลัยโดยสิ้นเชิง