อาทิตย์, มกราคม 21, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ประชามติออนไลน์ พิษณุโลก :: ข่าวการศึกษา ::

อบจ.พิษณุโลก คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” องค์กรด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2558

ในวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

 

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ประเภท องค์กรด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2558 กระทรวงวัฒนธรรม แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2558 ข้าราชการพลเมืองดีเด่น และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2557 เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี กระทรวงวัฒนธรรม โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 80 องค์กรจากทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม รวมถึงเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับรู้ภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต  ตลอดจนประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม  อีกทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

โดยในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ทั้งประเภทบุคคล (ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) ประเภทเด็กและเยาวชน  (ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) ประเภทองค์กร (ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) และประเภทสถานศึกษา (ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) ทั้งหมด  171 รางวัล แบ่งเป็น 85 ราย 86 องค์กร โดยภายในงานดังกล่าวนิทรรศการ “ผลงานครบรอบ 13 ปี กระทรวงวัฒนธรรม” เพื่อให้ได้รับทราบแนวนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการที่จะเสริมสร้างค่านิยมหลัก และการนิยมความเป็นไทยเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนไทยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตของสังคมในปัจจุบัน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายไปพร้อมกันต่อไป

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 ตุลาคม 2558

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  2,761 ราย จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้กำหนดห้วงเวลาการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 19 –22 ตุลาคม 2558   ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 11.30 น ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจะจัดให้มีพิธีการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 16 –18 ตุลาคมนี้ รวม 3 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว  สำหรับปีนี้ มียอมบัณฑิต มรพส. ที่แจ้งความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน  2,761 ราย จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ที่เลื่อนรับฯ จากปีก่อนๆ รวมทั้งสิ้น  3,400 ราย โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรูปแบบการทำงานหลายด้าน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่บัณฑิตและญาติของบัณฑิตที่จะมาร่วมแสดงความยินดีให้มากที่สุด โดยมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การโหลดรายชื่อบัณฑิต  การรายงานผลความผิดพลาดในการฝึกซ้อม รวมทั้งรายงานสถิติของการซ้อมแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย  ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุม มอบหมายงาน และติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย เพื่อรับทราบปัญหาพร้อมรายงานความคืบหน้า เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558   นี้ด้วย  สำหรับบัณฑิต มรพส. ท่านใดที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   0-5526-7056  หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่   www.psru.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

1.ปีนี้ จะมีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ตามชื่อปริญญา โดยจะเรียงตามคณะ (ทุกปีไม่ได้จัดให้มีการถ่ายรูปหมู่)

2.จัดร้านค้ามาให้บริการแก่บัณฑิตได้เลือกซื้ออาหารทางเอง (อาหารปรุงสด ใหม่ เน้นถูกหลักอนามัย ลดภาชนะโฟม โดยการจัดใส่จานชาม ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว)

3.นำระบบไอทีมาใช้ ในการฝึกซ้อม  โดยการยิงบาร์โคด ในการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้า-ออกทุกขั้นตอน

4.เน้นย้ำผู้ปกครอง บัณฑิตทุกท่าน ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง ศึกษาเส้นทางการจราจร เนื่องจากการเดินทางไป หอประชุม  มรภ.เชียงใหม่ (สถานที่รับ) ได้มีการปรับปรุงและก่อสร้างถนนเพิ่มเติม ก่อนถึงสถานที่จัดพิธีฯ

5.ฝากถึงบัณฑิต ให้มีวินัยเรื่องการซ้อมรับ การตรงต่อเวลา และการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยความห่วงใย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL