อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดอบรมค่ายวิชาการอังกฤษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ  มีเป้าหมายให้ทุกโรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ O-NETวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

 

 

                   ดร.สุพล จันต๊ะคาด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ” โดย นางธัญพร ภุมิรนทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการอบรม ว่า สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถของครูในการจัดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำความรู้ไปพัฒนานักเรียนรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560

โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติการกลุ่มเพื่อวางแผนจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ กลวิธี (Tactics) การพัฒนานักเรียนเพื่อสอบ O-NETวิชาภาษาอังกฤษ โดยทีมวิทยากรศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และอาจารย์ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 52 คน เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 20 –21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก


                   ดร.สุพล จันต๊ะคาด กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการทั้งด้านการสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อมแก่ครูผู้สอน อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด นำผลการสอบ O-NETมาวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ทุกโรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ O-NETวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

นายปิยะ  ธูปทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
20 พฤศจิกายน 2560