อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ประชามติออนไลน์ พิษณุโลก :: ข่าวเศรษฐกิจ ::

“มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”

กรมการขนส่งทางบกเตรียมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารและรถบรรทุกต้องติดตั้ง GPS

 

 

นายชาติชาย มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดกำหนดแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารสาธารณะจะต้องติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามตรวจสอบตำแหน่งรถและมีระบบติดตามมิให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด กรมการขนส่งทางบกได้รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” และได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการขนส่งแล้ว จึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก จำนวน 6 ฉบับ กำหนดประเภทและลักษณะรถที่ต้องติดตั้ง GPS สรุปได้ดังนี้

รถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทาง

1.            รถโดยสารประจำทาง  เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร (หมวด 1) เส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด (หมวด 2)เส้นทางระหว่างจังหวัด(หมวด 3 ) และรถโดยสารไม่ประจำทาง ยกเว้นรถสองแถว

            1.1 รถจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

            1.2 รถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 แยกเป็น

            1) รถที่ยังมิได้ติดตั้ง GPS หรือติดตั้งแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองและไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วและตำแหน่งพิกัดบนโลกของรถเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกของกรมการขนส่งทางบกได้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถ เพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ. 2560

            2) รถที่ได้ติดตั้ง GPS แล้วแต่ไม่เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง หากสามารถเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วและตำแหน่งพิกัดบนโลกของรถเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกของกรมการขนส่งทางบกก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ. 2562

            1.3 รถโดยสารสองชั้น ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ต้องติดตั้ง GPS ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ. 2559

            รถลากจูงและรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไป

2.            รถลากจูง และ รถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไป ในประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งส่วนบุคคล

2.1 รถจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

2.2 รถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS หรือติดตั้งแล้วแต่ไม่เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองและไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วและตำแหน่งพิกัดบนโลกของรถเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถฯ ของกรมการขนส่งทางบกได้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา ดังนี้

            (1) การขนส่งไม่ประจำทาง

            (1.1) รถพ่วง ต้องดำเนินการติดตั้ง GPS ให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ. 2560

            (1.2) รถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไป ต้องดำเนินการติดตั้ง GPS ให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ. 2561

            (2) การขนส่งส่วนบุคคล

            (2.1) รถพ่วงต้องดำเนินการติดตั้ง GPS ให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ. 2560

            (2.2) รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ต้องดำเนินการติดตั้ง GPS ให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ. 2562

            3) รถที่ได้ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว แต่ไม่เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง หากสามารถเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วและตำแหน่งพิกัดบนโลกของรถเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถฯ ของกรมการขนส่งทางบกก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในปี พ.ศ. 2559 ให้สามารถใช้ GPS นั้นได้ แต่ต้องติดตั้งGPS ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ.2562

            สำหรับเครื่อง GPS ที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html หัวข้อรายการแบบเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถของรถ(GPS) หรือติดต่อที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 0-2271-8605 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 - 301031

 

รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผ่านโครงการต่างๆ

จังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ชูสถาบันเกษตรกรร่วมแก้ปัญหายางพาราตกต่ำ

 

 

            นางอาทิตยา  สนประเทศ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากกรณีปัญหายางพาราตกต่ำได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผ่านโครงการต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริมการทำเกษตรเกษตรผสมผสานและการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรยังคงเผชิญปัญหาเรื่องของตลาดและความผันผวนของราคายางตกต่ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกตลาดรับซื้อยางพาราผ่านสถาบันเกษตรกร การส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการรวบรวมรับซื้อผลผลิตยางพารา เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองราคาช่วยบรรเทาปัญหาราคายางพาราตกต่ำในเบื้องต้น

            นางอาทิตยา  สนประเทศ  กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ปลูกยางพารา ทั้งหมด 176,951 ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีเกษตรกรแจ้งใช้สิทธิ์ขึ้นทะเบียน 4,704 รายมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร10 แห่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เป็นจุดรับซื้อยาง ประกอบด้วย 1.สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด  2.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านห้วยตีนตั่ง 3.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.ชมพูพัฒนา 55 4.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง 5.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.อ.ชาติตระการ 6.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล 7.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านต่อเรือ 8.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.สี่แยกอินโดจีน 9.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. น้ำริน 10.กลุ่มชาวสวนยางสกย.บ้านไผ่ใหญ่ ถือเป็นจุดรวบรวมรับซื้อที่มีศักยภาพต่อการให้บริการแก่เกษตรกรและส่งมอบยางพาราตามโครงการดังกล่าว  โดยมีแผนการรวบรวมรับซื้อยางพารา 2 รอบ คือ กุมภาพันธ์ 2559 และมิถุนายน 2559 ซึ่งจะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับทราบต่อไป

            ด้าน นางกัญญาภัค  จันทรสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้นำหลักการสหกรณ์มาขับเคลื่อนกลไกตลาดรับซื้อยางพาราในพื้นที่ โดยแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใช้วิธีบริหารจัดการกลุ่มรวมกันซื้อ รวมกันขายในธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพาราตามวิธีการดังนี้ 1. ให้คณะกรรมการนัดประชุมสมาชิกทุกๆ 15 วัน เพื่อรวบรวมผลผลิตยางทั้งหมดจากสมาชิกจากนั้นจะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผลผลิตยางพาราและตลาดรับซื้อ 2. เปิดโอกาสให้พ่อค้าเสนอราคาประมูล ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางและเป็นราคาที่เกษตรกรสมาชิกพึงพอใจ 3. การส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกผลิตน้ำยางที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสมาชิกขายผลผลิตง่ายได้ราคาดีเป็นวิธีการรวมกลุ่มแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นหลักการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงกรณีการสำรวจแร่จังหวัดเพชรบูรณ์

 ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายตรวจสอบการขุดเจาะสำรวจแร่ของ บริษัท สยามคอปเปอร์ รีซอสเซส จำกัด บริเวณหมู่ 2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แล้วพบว่า เป็นการดำเนินการในเขตป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสั่งอายัดแท่นขุดเจาะสำรวจและอุปกรณ์ นั้น

 

 

 

            กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ขอชี้แจงว่า กรณีข่าวดังกล่าวได้มีการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่า บริษัท สยามคอปเปอร์ รีซอสเซส จำกัด ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้สำรวจแร่ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี จำนวน 15 แปลง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563 มีอายุ 5 ปี ซึ่งการอนุญาตให้สำรวจแร่ดังกล่าว เป็นการให้สิทธิในการสำรวจแร่ภายในเขตที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การเข้าพื้นที่ของผู้อื่น กรณีที่มีเอกสารสิทธิ์ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ กรณีพื้นที่ป่า หรือพื้นที่ ส.ป.ก. ก็ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบก่อน หากบริษัทฯ เข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือ เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            ขณะนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำลังตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 หรือไม่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ก็จะดำเนินการลงโทษตามกฏหมายว่าด้วยแร่โดยทันที ทั้งนี้ หากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายป่าไม้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตตามมาตรา 33 วรรคหก มีโทษปรับ และรัฐมนตรีอำนาจเพิกถอนอาชญาบัตรเฉพาะแปลงนั้นได้

            อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเพียงการสำรวจแร่เท่านั้น ยังไม่ได้รับอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่แต่อย่างใด สำหรับขั้นตอนการขอและการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่มีขั้นตอน ทั้งการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน เป็นต้น  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ กพร. จึงขอชี้แจงกรณีการสำรวจแร่จังหวัดเพชรบูรณ์ และดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด มาให้ทราบโดยทั่วกัน

   

แล้งจัด ต้นจามจุรี อายุนับ 100 ปี ยืนต้นตาย

สภาพแห้งแล้ง ส่งผลให้ต้นฉ่ำฉา หรือ ต้นจามจุรี อายุกว่า 100 ปี ยืนต้นตาย ภายในวัดกลางสุริยวงศ์ อย่างน่าเสียดาย ทำให้คณะกรรมการวัดและชาวบ้านร่วมหาทางออก ด้วยการให้ผู้รับเหมา มารับซื้อ เพื่อนำรายได้ไปบูรณะวัดแทน

 

วันนี้ ( 21 ม.ค. 59) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หมู่ที่ 5 ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ว่าที่วัดกลางสุริยวงศ์ ต.วังอิทก มีต้นฉ่ำฉา หรือ ต้นจามจุรี อายุกว่าเก่า 100 ปี จำนวน 2 ต้น ภายในวัด ได้เหี่ยวเฉา คาดว่าจะตายยืนต้น ทั้งนี้เนื่องมาจากประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบว่า ต้นฉ่ำฉา หรือ ต้นจามจุรี ตั้งอยู่ภายในวัดมีสภาพเหี่ยวเฉา อายุนับ 100 ปี ต้องใช้คนประมาณ 5 คนโอบจึงจะรอบต้น แต่สภาพต้นไม้กิ่งกร้านแห้ง ไม่มีใบ โดย นางติ๋ม สิงค์คา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 กล่าวว่า สภาพภัยแล้งในปีนี้รุนแรงมาก ทั้งนี้ตามห้วยหนองคลองบึง น้ำลดลงจนแห้งขอด ทั้งยังส่งผลต่อต้นไม้ที่ปลูกภายในวัดกลางสุริยวงศ์ โดยเฉพาะต้นฉ่ำฉา หรือ ต้นจามจุรี อายุกว่า 100 ปี จำนวน 2 ต้น มีสภาพแห้งเหี่ยว ทางชาวบ้านก็ได้พยายามหาวิธีให้ต้นไม้กลับมามีชีวิต ทั้งตัดกิ่งเพื่อให้แตกใบ ทำบ่อปูนใส่น้ำเลี้ยงต้นไม้แต่ก็ไม่สำเร็จ ทำให้ทางคณะกรรมการวัดพร้อมทั้งชาวบ้านมีมติให้ขายเพื่อนำเงินมาบูรณะโบสถ์หลวงพ่อดำซึ่งได้ชำรุดทรุดโทรม แต่อย่างไรใจจริงชาวบ้านก็ไม่อยากสุญเสียต้นไม้ทั้งสองเพราะถือว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับวัดกลางสุริยวงศ์มานาน

 

เร่งกำจัดยุงลายหลังพบผู้เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดพิษณุโลก

เร่งรณรงค์ใส่ทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามชุมชนต่าง หลังพบผู้เสียชีวิตแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 21 รายแล้ว

 

 

วันนี้ (21 ม.ค. 59) ที่ชุมชนประชาอุทิศ เทศบาลนครพิษณุโลก ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ชุดเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นยากำจัดยุง เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ออกฉีดพ่นยาในเขตชุมชนประชาอุทิศ หลังพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตแล้ว 1 ราย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา และยังพบว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่อีก นอกจากนี้ทาง อสม.เทศบาลนครพิษณุโลก ยังออกไปให้ความรู้กับประชาชน และตรวจสอบบริเวณบ้านประชาชน เพื่อคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อตัดวงจรยุงที่มาวางไข่ และแจกจ่ายทรายอะเบทแก่ชาวบ้านอีกด้วย

สำหรับยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งจังหวัดพิษณุโลก ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 พบผู้ป่วยตั้งแต่ 1 มกราคม จนถึง 31 มกราคม 2558 พบผู้ป่วยแล้วประมาณ 1,245 ราย ส่วนสถานการณ์ล่าสุดภายในเดือนมกราคม 2559  พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว 2 ราย เป็น หญิงสาว อายุ 22 ปี อาศัยอยู่ อำเภอบางกระทุ่ม และ อีกรายเป็นชาวบ้านชุมชนประชาอุทิศ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยทั้ง 2 รายป่วยตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2558 และมาเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดไว้เป็นผู้เสียชีวิต ของปีที่ผ่านมา เนื่องมีอาการป่วยเป็นไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ดังกล่าว

ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยสะสมของไข้เลือดออก ในเดือนมกราคม 2559 มีจำนวน 21 ราย โดยยอดผู้ป่วยสูงสุดอยู่ที่ อำเภอเมือง เบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้เตือนพี่น้องประชาชน ได้ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นอนกางมุ้ง หากว่ามีอาการป่วยก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันที


 

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL