อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

หนุน SMEs จังหวัดพิษณุโลก ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ SMEs Transformation Loan  เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก smes ไทย

 

 

      ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการสัมมนา เปิดตัวสินเชื่อ Transformation Loan กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐ เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEsไทย โดยมี นายกันตพนธ์ แก้วมณี ผู้บริการระดับสูง SME Development Bank  ให้การต้อนรับ และหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจหลักของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นสานต่อนโยบายรัฐด้านส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการสร้างโอกาส ในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ก้าวสู่มาตรฐานสากล SMEs ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 6 ข้อ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

สำหรับสินเชื่อ SMEs ทรานฟอร์เมชั่น โลน เป็นสินเชื่อให้กู้ได้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 คงที่ 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี นอกจากนี้กรณีกู้ไม่เกิน 5ล้านบาท สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ sme ที่จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ที่ทำให้กิจการมีความต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อความเข้มแข็ง เปลี่ยนผู้ประกอบการใหม่หรือ ที่มีนวัตกรรมมีศักยภาพรู้มีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ sme 4.0 เช่น SMEs ที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น