อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

จังหวัดพิษณุโลกเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2560 - 2561 พร้อมเปิดรับบริจาคเวชภัณฑ์ ผ้าห่ม และเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและสิ่งของจำเป็นสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย

            นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว และได้คาดหมายพื้นที่จังหวัด ที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาว และหนาวจัด ซึ่งพื้นที่ที่โอกาสเกิดอากาศหนาวจำนวน 44 จังหวัด ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และ 14 จังหวัดภาคใต้ ดังนั้นกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้ให้จังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2560 - 2561 และให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ จังหวัดพิษณุโลก จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้ง และอุบัติเหตุจากการเดินทาง เนื่องจากหลายพื้นที่มักมีหมอกเกิดขึ้น รวมทั้งให้ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กเล็ก ซึ่งอาจจะเจ็บป่วยจากภาวะอากาศหนาวเย็น และติดตามสภาพอากาศหนาวจากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูหนาว

     สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเวชภัณฑ์ ผ้าห่ม และเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและสิ่งของจำเป็นสำหรับอุปโภค บริโภคและอื่นๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2560-2561 และให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว สามารถนำมาบริจาคได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 หลังเก่า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข  055 - 230398 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ