อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูนอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.ชาตรี  ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ อปท.พิษณุโลก ยืนหยัดขจัดโกง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 103 แห่งเข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของตนเอง และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม

 

    สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในการสัมมนาครั้งนี้  ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการติดตามประเมินผล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช. การบรรยายในหัวข้อ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดย ดร. ชาตรี  ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 6