อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 17 ที่จังหวัดพิษณุโลก

 เมื่อวันที่  18 พ.ค.60  ที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 17 โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันทั้งในส่วนของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในแต่ละจังหวัด สร้างความเข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนักในภารกิจที่รับผิดชอบในลักษณะจิตอาสาตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

   ทั้งนี้ การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจตรวจราชการที่ 17ได้แก่จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ ก.ธ.จ. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 140คน

ซึ่งหลังจากเปิดการสัมมนาแล้ว ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาท ก.ธ.จ.ตามระเบียบบริการราชการแผ่นดินส่วนภาคบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยของ ก.ธ.จ.และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อร่วมกันเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานร่วมกัน