อาทิตย์, มีนาคม 18, 2018
   
Text Size

ค้นหาข่าว

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อ ขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564)

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมธรรมาภิบาล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีคณะอนุกรรมประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านความมั่นคง ด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภารัฐ โดยให้คณะอนุกรรมการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและพิจารณาเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจที่กำหนดไว้ ตลอดจนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564) ไปสู่ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ในลักษณะการดำเนินงานแบบประชารัฐ

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีโครงการที่ต้องขับเคลื่อนตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ